Spracovanie osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je Filux design, spol.s r.o., Karpatské nám.10A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35868449 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná

Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ, ako poskytovateľ webovej stránky: www.filuxdesign.sk a www.krbybratislava.sk prevádzkuje informačný systém s osobnými údajmi zákazníkov za účelom:
• dodávky a montáže krbov, kachlí pecí a komínov,
• predaja tovaru,
• vybavovanie servisu a reklamácií.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje zákazníkov:
• titul, meno, priezvisko,
• adresa doručenia,
• fakturačné údaje
• telefónne číslo,
• adresa elektronickej pošty,
• informácie o objednanom tovare,
• informácie o reklamácii.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
• § 13 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zákon NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Prenos do tretích krajín
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.
Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia získaných osobných údajov:
• zákazníci prevádzkovateľa,
• doručovacie spoločnosti

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané po dobu 10 rokov.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:
• písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa,
• mailom na adresu elektronickej pošty: filuxdesign@gmail.com,
• telefonicky na čísle: +421 911 809 217

Tešíme sa na Vás!